Home

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

12.12.2019

przez  Musiał, Sowisło & Topolewski
Audit Services Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MST Audit Services Sp. z o.o.,
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239 , 61-485 Poznań, tel.: +48 61 83 20 159,  adres email: sekretariat@mstaudit.com.pl.
  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: sekretariat@mstaudit.com.pl z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych lub w  siedzibie Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. klientów:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami księgowymi i innymi) – do czasu realizacji umowy;
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
   4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/ świadczenia usługi księgowej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii do momentu zakończenia sprawy/ zrealizowania usługi;
 1. kontrahentów będących osobami fizycznymi:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych i inne – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. osób przebywających w siedzibie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3, w tym w szczególności:
  1. podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  2. biura informacji gospodarczej;
  3. nabywcy wierzytelności MST;
  4. podmioty świadczące na rzecz MST usługi, w tym:
 1. informatyczne,
 2. księgowo- finansowe,
 3. prawne,
 4. doradztwa podatkowego,
 5. audytorskie i kontrolne,
 6. windykacyjne,
 7. poligraficzne,
 8. niszczenia dokumentów,
 9. pocztowe oraz kurierskie.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

 1. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania przez pracownika tajemnicy zawodowej,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z wyłączeniem przetwarzania danych pozyskanych przez pracownika w związku z outsourcingiem usług księgowych i kadrowo-płacowych,
  3. w zakresie wynikającym z RODO prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 • Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.